Mobbing w miejscu pracy

Definicja mobbingu wskazuje na działania lub zachowania dotyczące pracownika bądź też skierowane przeciwko niemu. Przedmiotowe zachowania polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu, zastraszaniu pracownika, wywołując u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Powodują także — a niekiedy mają na celu — poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go czy eliminowanie z zespołu współpracowników. Przejaw mobbingu widoczny jest również w sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę poniżej kwalifikacji bądź liczba zadań przekracza jego możliwości.

Do przyczyn mobbingu zaliczamy:

 • osobowości stron konfliktu,
 • atmosferę panującą w instytucji,
 • organizację, styl zarządzania manifestowany przez przełożonych,
 • warunki środowiskowe,
 • sztywne struktury społeczne umożliwiające sprawowanie władzy z pozycji siły.

Mobbing w sądach najczęściej wynika z:

 • krótkiego czasu do wykonywania pilnych zadań,
 • bezsensownego polecenia wydawanego podwładnym,
 • narzucania pracownikowi dużej odpowiedzialności, przy równoczesnym ograniczaniu mu możliwości podejmowania decyzji oraz niedoceniania działań podwładnych,
 • fatalnej atmosfery w miejscu pracy oraz braku koleżeńskich zachowań.

Brak możliwości uzyskania wsparcia od współpracowników daje pracownikowi poczucie zagrożenia, niepewności i zwiększa ryzyko zaistnienia mobbingu w miejscu pracy.

Co wpływa na wystąpienie mobbingu w miejscu pracy?

Na pojawienie się zachowań o charakterze dręczenia psychicznego składa się szereg innych czynników, w których można wskazać właściwości indywidualne pracowników, które mogą (ale nie muszą) prowokować do stosowania wobec nich zachowań naruszających ich godność osobistą. Takimi właściwościami mogą być cechy powszechnie postrzegane za pozytywne i cechujące osobę do odnoszenia sukcesów, takie jak np. przebojowość, pewność siebie, kreatywność, wysoki poziom zdolności, umiejętności czy wykształcenia.

W sytuacjach jak np. rywalizacja o awans, prestiż czy status w miejscu pracy, cechy te mogą stanowić pewne zagrożenie dla współpracowników. Istnieją także okoliczności, kiedy ofiarami stają się osoby, które z racji niedostosowania wymagań do ich umiejętności, nie radzą sobie z realizowaniem nałożonych na nie zadań lub gdy wymagania przełożonych są zbyt wysokie w stosunku do możliwości i środków dostępnych dla pracowników.

Podstawową przyczyną mobbingu w większości przypadków jest zła organizacja pracy. To nie jest zazwyczaj wina źle wykonujących swoje obowiązki pracowników, ale niewłaściwy system pracy narzucony przez pracodawcę, a przez to można mówić o braku kwalifikacji na stanowiskach wyższych (czy też pracodawcy, który zarządza całą instytucją).

Gdzie zgłosić mobbing w miejscu pracy?

Zalecenia dla osób będących ofiarami mobbingu:

 • jak najszybciej wyjdź ze schematu „ofiary”,
 • powiedz swojemu „prześladowcy”, że nie pozwolisz na poniżanie, zastraszanie, nękanie itp.,
 • nie poprzestawaj na rozmowie w cztery oczy z mobberem (wykorzystaj obecność świadków),
 • dokumentuj wszystko, co ma związek ze sprawą,
 • odwiedź lekarza pierwszego kontaktu lub psychologa, prosząc o potwierdzenie, że długotrwały stres doprowadził Cię do rozstroju zdrowia,
 • rozważ możliwość skorzystania z pomocy mediacji.

W ramach realizowanych działań antymobbingowych w Waszych zakładach pracy powołaliśmy Zespół Problemowy ds. mobbingu i mediacji.

Do dyspozycji jesteśmy pod poniższym adresem: bezpieczni@knszzadrem.pl

W skład Zespołu wchodzą osoby z ogromem przydatnej wiedzy, która przyczyni się do skutecznego podejmowania działań, rozmów i negocjacji, a nawet do wytoczenia najcięższej broni w postaci zgłoszeń do właściwych organów.

W skład przedmiotowego Zespołu wchodzą:

 1. Specjalista ds. mediacji oraz kontroli zarządczej, prawnik – z ramienia grupy zawodowej urzędników,
 2. Specjalista w zakresie prawa i postępowania karnego, doktorant Wydziału Prawa i Administracji UŚ – Przewodniczący MOZ Asystentów Sędziego,
 3. Specjalista ds. rozwiązywania konfliktów oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej – Przewodnicząca MOZ Kuratorów Zawodowych.

Pod wskazanym powyżej adresem e-mail czekamy na zgłoszenia. Na ich podstawie z każdym będziemy pozostawać w kontakcie i podejmiemy stosowne działania. Gwarantujemy, że bez Waszej zgody nie podejmiemy żadnych kroków oraz nie narazimy Was na ujawnienie danych.

Reagujemy skutecznie na dostrzeżone lub sygnalizowane uchybienia.

Jednocześnie na podstawie już zgłoszonych sądów przypominamy, że działania możemy podejmować jedynie w sądach objętych naszą właściwością, a otrzymaliśmy zgłoszenia o sądach, w których nie możemy podjąć działań.

W każdej chwili jesteśmy do dyspozycji i działamy 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zachęcamy do kontaktu o każdej porze, w każdy dzień tygodnia.

Mobbing w sądach
Pracownicy sądu boją się zwolnień za zgłoszenie mobbingu