Dodatkowe wynagrodzenie roczne pytania i odpowiedzi.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pytania i odpowiedzi.

Jakie przepisy regulują wypłatę DWR?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, powszechnie zwane DWR lub 13 nie jest wynagrodzeniem powszechnym a więc jego uregulowania nie znajdziemy w kodeksie pracy, tylko w Ustawie oz 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej Dz. U. 1997 Nr 160 poz. 1080.z późn zm.

Czym jest dodatkowe wynagrodzenie roczne?

DWR stanowi 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, a który przysługuje trzynastka. Do określenia podstawy wymiaru 13 uwzględnia się te same elementy wynagrodzenia, co przy obliczaniu ekwiwalenty pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ( art.4 ust.1 ustawy z 12 grudnia 1997 o DWR). Należy, zatem posługiwać się również przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop ( rozporządzenie urlopowe).

Komu przysługuje prawo do 13?

Zgodnie z ustawą prawo do 13 w pełnej wysokości przysługuje pracownikom sfery budżetowej, którzy przepracowali u danego pracodawcy pełny rok kalendarzowy. Pracownik, który nie przepracował pełnego rok kalendarzowego uzyskuje prawo do 13 za okres proporcjonalny do okresu przepracowanego pod warunkiem, że okres ten wynosi, co najmniej 6 miesięcy. Przy ustaleniu prawa do dodatkowego wynagrodzenia nie ma znaczenia wymiar etatu, w jakim pracownik jest zatrudniony.

Określenie „przepracowali” jest kluczowe, i w orzecznictwie oznacza faktyczne i efektywne wykonywanie pracy, a nie tylko pozostanie w stosunku.

W jakich sytuacjach, pomimo nieprzepracowanych 6 miesięcy w roku kalendarzowym u pracodawcy przysługuje prawo do 13? 

Przepracowanie, co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego proporcjonalnego do czasu przepracowanego nie jest wymagane w przypadkach:

 1. Nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej)

 2. Zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące,

 3. Powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej

 4. Rozwiązania stosunku pracy w związku z:
  a) przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
  b) przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
  c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
  d) likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją,
 5. Podjęcia zatrudnienia:
  a) w wyniku przeniesienia służbowego,
  b) na podstawie powołania lub wyboru,
  c) w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem

zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
d) w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,
e) po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej,

 1. Korzystania:
  a) z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, rodzicielskiego
  b) z urlopu dla poratowania zdrowia,
  c) przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego,
 2. Wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

Jakie wynagrodzenie wchodzi do podstawy DWR?

Podstawą DWR jest wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy z wyłączeniem:

 1. Jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

 2. Wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

 3. Gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

 4. Wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 5. Ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

 6. Dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

 7. Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

 8. Kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 9. Nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

 10. Odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

 11. Wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Jak obliczyć DWR?

Przykład 1

Założenia: pracownik przepracował pełne 12 miesięcy w roku kalendarzowym, wynagrodzenie 2600,00zł, dodatek stażowy 20% 520,00

2600+520=3120*12 miesięcy =37440- podstawa DWR

37440*8,5%=3182,40

Pracownik otrzyma 13 w wysokości 3182,40zł

Przykład 2

Założenie: pracownik przepracował 11 miesięcy ( miesiąc stanowił czas gotowości do pracy)

wynagrodzenie 2600,00 zł plus podwyżka od stycznia 1000,00= 3600,00 dodatek stażowy 20% 720,00zł

3600+720=4320*11 miesięcy=47520 – podstawa DWR

47520*8,5%=4039,20

Pracownik otrzyma 13 w wysokości 4039,20

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

dwa × dwa =