Komisja Sprawiedliwości 15-16.01.2020 cz.2

W dniach 15-16 stycznia 2020 r. Nasze Koleżanki Ania Urbanowicz i Iza Bajkowska uczestniczyły w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Dzień pierwszy poświęcony był problemom więziennictwa.

NIK wykryła liczne nieprawidłowości w finansowaniu inwestycji i remontów realizowanych ze środków publicznych. W ramach kontroli Programu „Praca dla Więźniów” ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy stwierdzono 27 przypadków udzielenia zamówień z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Łączna kwota wydatkowanych w ten sposób środków to ponad 115 mln zł. Kontrolerzy wykryli również kilkanaście przypadków zaniżania wysokości czynszu dzierżawionych hal przemysłowych – straty z tego tytułu mogą sięgać nawet 37 mln zł.  W związku z wynikami kontroli NIK podjęła decyzję o skierowaniu 16 zawiadomień do prokuratury (8 zawiadomień wysłano, 8 jest jeszcze przygotowywanych).

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła również kontrolę „Prawidłowość udzielania wybranych zamówień publicznych i ich realizacja w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu”. Kontrola wskazała na możliwość popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1 kodeksu karnego, tj. wyrządzenia znacznej szkody majątkowej (zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5). W związku z czym Izba skierowała zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury. W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu niegospodarnie wydatkowano środki publiczne – blisko 370 tys. zł – na zaprojektowanie i wybudowanie w 2018 r. toru przeszkód dla kursantów. W opinii biegłego powołanego przez Izbę, kwota którą wydano na realizację inwestycji jest o ponad 300 tys. zł wyższa niż maksymalny koszt takiej inwestycji tj. 65 tys. zł.

Ile faktycznie warta była ta inwestycja oceńcie sami (zdjęcie słynnego już na całą Polskę toru przeszkód w załączeniu)….

 

Dzień drugi upłynął pod hasłem walki o DODATKOWE środki na podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich Pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Tego dnia posiedzenie Komisji poświęcone było ustawie budżetowej.

Projekt zmiany ustawy budżetowej zgłoszony przez Posła Krzysztofa Śmiszka (lewica) zakładał przesuniecie z budżetu IPN na rzecz sądów powszechnych kwoty około 140 milionów złotych, w konsekwencji tej operacji uzyskalibyśmy środki na dodatkowe podwyżki dla Pracowników średnio po 300 zł na etat. Środki te miałyby zostać przeznaczone zgodnie z naszym wnioskiem na niwelowanie dysproporcji płacowych pomiędzy sądami. Miały być to pieniądze na realizację bardzo słusznego celu wyrównania różnic zarobkowych pomiędzy poszczególnymi sądami, których na dzień dzisiejszy Ministerstwo nie posiada.

Projekt nie znalazł poparcia wśród Posłów partii rządzącej, ale wśród posłów opozycji tak.

Jest to dla nas jasny sygnał, że gdyby nie nasza wielomiesięczna walka o podwyżki dla pracowników, też byśmy nic nie zyskali. Mówienie „jestem za”, a głosowanie „na przeciw” jasno wskazuje na ukryte postawy.

Ostatecznie 12 osób głosowało przeciwko, 8 za, zaś 1 osoba wstrzymała się z oddaniem głosu.

Niestety poprawka nie przeszła.

Szkoda, że się nie udało, ale jest dobry grunt do dalszych rozmów, a przede wszystkim nadal jest o nas głośno, nadal jest o nas mowa i nie pozwolimy jako Ad Rem na to, żeby na kolejne lata o naszej grupie zawodowej zapomnieć. Związek ma działać stale, a nie jedynie z doskoku, czy na pokaz. Szkoda, że żadna inna organizacja związkowa nie walczy, ale na nas zawsze możecie liczyć. Niezmiennie obecni zawsze, nie czekamy, my inicjujemy 🙂

Kolejna walka odbędzie się podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów!!! Tam również zadbamy o złożenie wniosku dotyczącego przesunięcia budżetowego na rzecz pracowników sądów.!

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

11 − trzy =